Co jaki czas powinno się odświeżać wiedzę na temat BHP?

Prawo pracy klarownie określa obowiązki pracodawcy względem zatrudnionych i odwrotnie. Jednym z podstawowych zagadnień jest zapewnienie o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest nie jedynie dbanie o przestrzeganie określonych zasad. To również organizowanie kursów z tego tematu i testowanie wiedzy pracowników. Część szkoleń powinny(a) byćodświeżane(a) cyklicznie.

Jakie profesje wymagają okresowych szkoleń BHP? Co jaki czas należy je organizować?

Rodzaje szkoleń BHP

Każda osoba rozpoczynająca pracę zobowiązana jest do posiadania wiedzy z zakresu BHP. Wiąże to wszystkich członków rynku pracy.

Przepisy BHP to zespół reguł definiujących potencjalne niebezpieczeństwa na określonym etacie. Pokazują one także ścieżki unikania {wypadków(om)|niezbezpiecznych(ym) sytuacji(om). Ponadto wskazują jak powinno się zachować w przypadku kiedy niepożądana sytuacja ma miejsce.

Programy nauczania przygotowuje pracodawca bądź wskazana jednostka organizacyjna. Robi się to na bazie obowiązującej(ą) ustawy(ę). Szkolenia BHP w Bydgoszczy różnicujemy na ogólne i okresowe. Te drugie powinny być organizowane cyklicznie i powinny kończyć się testem sprawdzającym zrozumienie przyswojonej wiedzy.

Częstotliwość okresowych szkoleń BHP

O ile szkolenia ogólne są wystarczające dla niektórych stanowisk, tak inne wymagają cyklicznego uaktualniania posiadanej(ych) kompetencji. Szczególnie osoby na stanowiskach nadzorujących powinny być stale na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Zalecenie odbywania okresowych szkoleń mają również pracownicy konstrukcyjni, inżynieryjno-techniczni czy administracyjno-biurowi. Aktualizacji wiedzy z przedmiotu BHP wymagają wszystkie stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub też niebezpieczne.

Tego rodzaju szkolenie kończy się testem potwierdzającym przyswojenie materiału szkoleniowego.

Przyjmuje się, że pierwsze ze szkoleń okresowych powinno być zorganizowanie w czasie 6 – 12 miesięcy od chwili zatrudnienia na danym stanowisku.

Częstotliwość szkoleń zależna jest od rodzaju świadczonej pracy. Pozycje pracujące przy zagrażających zdrowiu czynnikach zobowiązane są do częstszego odbywania szkoleń – raz do roku. Rzadziej szkoleni są pracownicy, którzy w sposób mniej bezpośredni są narażeni na szkodliwe warunki – w tym wypadku szkolenia uzupełniajace przeprowadza się co 3-5 lat. Natomiast pracownicy biurowi, gdzie praca jest relatywnie bezpieczna proszeni są do uzupełniania swoich w temacie BHP co 6 lat.

Jak przygotowywane są szkolenia BHP?

Regularne kursy z zakresu BHP pozwalają na bardziej efektywne działanie przedsiębiorstw. Znajomość obowiązujących przepisów chroni pracowników przed awariami.

Prawidłowo przeprowadzone szkolenie powinno bazować na realiach panujących w miejscu pracy. Organizuje się je w ramach pracy, a ich koszty ponosi podmiot zatrudniający.

Dodaj do zakładek Link.